Regulamin sklepu

 1. Postanowienia Ogólne

  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem iqcolors.com prowadzi sprzedaż detaliczną udostępnianych na stronie artykułów tylko za pośrednictwem Internetu. Zasady sprzedaży określa niniejszy Regulamin.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów podmiotom, które dokonują Zamówień z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i dla których dostawa nastąpić ma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Właścicielem Sklepu jest IQ Colors Magdalena Jankowska z siedzibą w Kątach Wrocławskich, adres: ul. Staszica 2A/3, 55-080 Kąty Wrocławskie, posiadająca numer REGON 022189546 oraz NIP 8961381013. Część czynności związanych z prowadzeniem Sklepu wykonywane są w imieniu IQ Colors Magdalena Jankowska przez IQ Colors Tadeusz Droszczak z siedzibą w Kątach Wrocławskich, adres: ul. Staszica 2A/3, 55-080 Kąty Wrocławskie, posiadająca numer REGON 022469808 oraz NIP 9141164599. Kontakt jest możliwy adresem e-mail: kontakt@iqcolors.com
  4. Odbieranie Zamówień i dostarczanie przedmiotu Zamówienia odbywać się może z i na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Dla umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:
   1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
   2. Procesor: 1 GHz
   3. RAM: 1 GB pamięci RAM
   4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
   5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
   6. Sterowanie: klawiatura, mysz
   7. Opcjonalnie: słuchawki
   8. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
   9. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 11) lub Google Chrome (min. wersja 20) lub Mozilla Firefox (min. wersja 20)
  7. Użytkownik poprzez korzystanie ze Sklepu potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
  9. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Administrator zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych.
  10. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Definicje

  1. Administrator – oznacza administratora Sklepu, czyli IQ Colors Magdalena Jankowska i osoby upoważnione do działania w jego imieniu.
  2. Formularz Zamówienia – oznacza interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka Zakupowego oraz określenie preferowanych warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  3. Koszyk Zakupowy – oznacza Produkt lub zbiór Produktów wskazanych przez Użytkownika w Sklepie, przez którego akceptację za pośrednictwem Formularza Zamówienia, Kupujący wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na ten Produkt lub zbiór.
  4. Kupujący – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  5. Produkt – oznacza towar oferowany przez Sklep, które może stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży.
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.
  7. Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny w domenie internetowej iqcolors.com
  8. Sprzedawca – oznacza podmiot, który zawiera za pośrednictwem sieci internet, na odległość, umowy sprzedaży towarów. Sprzedawca prowadzi Sklep w którym upublicznia swoją ofertę. Sprzedawcami są IQ Colors Magdalena Jankowska oraz IQ Colors Tadeusz Droszczak.
  9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży i dostawy Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Umowa Sprzedaży zawarta jest z chwilą otrzymania od Administratora potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  10. Użytkownik – oznacza każdego użytkownika internetu korzystającego ze Sklepu, niezależnie od faktu posiadania Konta w Sklepie, bycia zalogowanym, czy sposobu korzystania ze Sklepu, np. przez przeglądarkę internetową czy przez aplikację mobilną.
  11. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. Usługi dodatkowe w Sklepie

  1. W Sklepie możliwe jest korzystanie z następujących usług dodatkowych ułatwiających składanie Zamówień – Formularza Zamówienia.
   1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do Koszyka Zakupowego w Sklepie. W Formularzu Zamówienia oprócz wskazania Produktu lub zbioru Produktów, które mają być przedmiotem Zamówienia należy wypełnić zgodnie z prawdą wszelkie wymagane pola.
 4. Procedura i warunki składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży

  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Ostateczny całościowy koszt dostawy obejmujący Cenę Produktu oraz koszty dostawy i płatności wskazywany jest przed złożeniem Zamówienia poprzez kliknięcie pola „Zamawiam i Płacę”
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
  4. Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem Formularza Zamówienia i może być dokonane przez każdego Użytkownika mogącego być Kupującym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (i) po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (ii) kliknięciu pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, nazwę odbiorcy i adres odbiorcy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto). W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  5. Kupujący oświadcza, iż posiada pełnię zdolności do czynności prawnych będących przedmiotem Zamówienia i Umowy Sprzedaży. W przypadku składania Zamówienia lub zawierania Umowy Sprzedaży w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba działająca w imieniu Kupującego oświadcza, iż działa zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danym podmiocie lub na podstawie ważnego pełnomocnictwa do zawierania tego typu stosunków prawnych wydanego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
  6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą mailowego lub telefonicznego potwierdzenia Zamówienia przez Administratora.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży w odpowiedzi na złożone Zamówienie w sytuacji, gdy:
   1. Okaże się, że zamówiony Produkt nie jest już dostępny u Sprzedawcy lub jego sprzedaż jest z uzasadnionych powodów niemożliwa;
   2. Sprzedawca poweźmie uzasadnione wątpliwości w zakresie prawdziwości danych podanych przez Kupującego w Formularzu Zamówienia albo wola zawarcia Umowy Sprzedaży przez Kupującego będzie budziła uzasadnione wątpliwości;
   3. Doszło do istotnej zmiany ceny danego Produktu (o więcej niż 3%) z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę;
   4. Kupujący zamówi jednorazowo więcej niż 10 sztuk tego samego produktu;
   5. Kupujący naruszy niniejszy Regulamin;
  8. Sposoby płatności: Płatność z tytułu Umowy Sprzedaży na rzecz Sprzedawcy zostanie dokonana zgodnie z jednym z poniższych sposobów w zależności od wyboru Kupującego dokonanego w Formularzu Zamówienia:
   1. Za pobraniem
   2. Przelewem z góry na konto bankowe
  9. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Warunki dostawy

  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: Przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa.
  2. Dostawa możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Ewentualne koszty dostawy zostaną przesłane razem z wyceną zamówienia do potwierdzenia adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz płatności. Przybliżone koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu w zakładce Dostawa. W przypadku różnic między nimi decydujące znaczenie mają koszty dostawy wskazane w wycenia zamówienia przesłane na adres e-mail.
  4. Termin wysyłki Produktu do Kupującego zostanie przekazany podczas potwierdzenia Zamówienia przez Administratora, jest on uzależniony od dostępności Produktu na magazynie. Termin dostarczenia jest zależny od firmy kurierskiej.
 6. Postępowanie reklamacyjne

  1. W przypadku uznania zasadności reklamacji koszty dostawy w wysokości najniższej opłaty pocztowej lub kurierskiej dostępnej w miejscu zamieszkania reklamującego niezbędnej dla bezpiecznego doręczenia przesyłki, pokrywa Sprzedawca.
  2. Rękojmia Sprzedawcy za wady Produktów w odniesieniu do Kupujących niebędących konsumentami jest wyłączona.
  3. Reklamacje
   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu wady Produktu są określone w szczególności ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. nr 827) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 t.j. ze zm.) Kodeks Cywilny.
   2. Zawiadomienia o wystąpieniu wady Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@iqcolors.com lub też pisemnie na adres: IQ Colors Magdalena Jankowska, ul. Staszica 2A/3, 55-080 Kąty Wrocławskie. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny wady Produktu należy go również dostarczyć na powyższy adres. O konieczności dostarczenia Produktu Sprzedawca informuje indywidualnie Kupującego, z którym dodatkowo ustala termin i warunki odbioru Produktu od Kupującego.
   3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres (mailowy lub pisemnie), chyba że strony ustalą inny sposób.
  4. Każdy Użytkownik Sklepu uprawniony jest również do zgłaszania w formie mailowej lub pisemnej na adresy wskazane w pkt. 7.3.2. powyżej wszelkie zastrzeżenia związane ze sposobem funkcjonowania Sklepu. Zgłoszenie takie powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej zastrzeżenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia. Zaleca się podanie w opisie zgłoszenia jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących zdarzenia będącego powodem zgłoszenia, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
  5. Sklep odniesie się do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 7.4. powyżej nie później niż w terminie 14 dni a odpowiedź jest wysyłana na podany przez zgłaszającego adres (mailowy lub pisemnie), chyba że strony ustalą inny sposób.
 7. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez konsumentów

  1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@iqcolors.com lub też pisemnie na adres: IQ Colors Magdalena Jankowska, ul. Staszica 2A/3, 55-080 Kąty Wrocławskie.
  2. Sprzedawca poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Kupującego stosownej informacji niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przez Kupującego od umowy.
  3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a odstępujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie. Kupujący zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Jeżeli Kupujący dokonując Zamówienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób jego dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Produkt, który podlega zwrotowi musi być nienoszony, nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu i posiadać metkę. W przeciwnym razie nie będziemy mogli uszczęśliwić nim innego klienta. Musielibyśmy przywrócić produkt do stanu pierwotnego, czego kosztem bylibyśmy zmuszeni obciążyć klienta zwracającego Produkt.
  5. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem wpłaconych sum do chwili otrzymania od Kupującego Produktu, od zakupu którego Kupujący odstąpił lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego Produktu i po potwierdzeniu nienaruszonego stanu Produktu, zwróci wpłaconą cenę. Sklep zwróci również koszty przesyłki do Kupującego w kwocie równej cenie najtańszej opcji przesyłki dostępnej do wyboru Kupującego przy składaniu Zamówienia.
  6. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
  7. Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.
  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w umowach:
   1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;;
   2. w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   4. w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   6. w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   7. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
   8. w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, których spełnianie przez Sprzedawcę rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  9. Wzór formularza odstąpienia umowy jest dostępny do pobrania pod niniejszym Regulaminem w załączniku nr 1.
 8. Postanowienia dotyczące podmiotów niebędących konsumentami

  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami.
  2. W wypadku Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Kupujący nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem.
 9. Dane Osobowe

  Warunki przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem Warunki przetwarzania danych osobowych
 10. Postanowienia końcowe

  1. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Kupujący ma możliwość skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają między innymi stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Kupujący może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.
  2. Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie regulaminu na stronie sklepu w zakładce Regulamin sklepu.
  3. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem Regulamin sklepu.
  4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi rejonowemu Środzie Śląskiej.
  5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
  6. Zgodnie z ustawą o ewidencji przychodów, sprzedawca jest zobowiązany wystawić kupującemu paragon. Jednocześnie powinien zgłosić przyjęty przychód organom podatkowym; w przypadku wystąpienia problemów technicznych najpóźniej do 48 godzin.
  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.12.2018.
 11. Załącznik nr 1

  Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) IQ Colors Magdalena Jankowska ul. Staszica 2A/3 55–080 Kąty Wrocławskie adres e-mail: kontakt@iqcolors.com

  Ja .............­.............­......... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy .......­.............­.............­.., data zawarcia umowy ........­.............­......., numer faktury ...­.............­......., data wystawienia faktury ...­.............­......., Adres konsumenta: .................. .................. .................., Telefon kontaktowy .................., Adres email ......................
  Data.........­.....podpis..­.............­..